top of page

היטל השבחה


רבים מבעלי הנכסים מגלים בעת מכירת הנכס כי הם נדרשים לשלם היטל השבחה לעירייה.

ניסיוני מלמד כי רבים אינם מודעים כלל לאפשרות כי לאחר המכירה, חתימת החוזה והעברת התשלום ע"י הקונה, יצטרך המוכר מכספו שלו לשלם לעירייה את היטל ההשבחה. החוק כאמור קובע כי היטל ההשבחה ישולם ע"י המוכר.

מהו היטל השבחה?

סכום שגובה העירייה כנגד תכניות שחלות על הנכס מיום הרכישה ועד ליום המכירה ומקנות לו זכויות בנייה נוספות. כן, גם אם הזכויות לא מומשו, נדרש לשלם לעירייה רק על הזכות לממשן. מדוע? כי נכס שהוא נמכר, נמכר עם כל הפוטנציאל שלו וכל הזכויות שלו (זמין ומושבח).

ומה עושה העירייה עם הכסף הזה?? מפתחת את העיר... העירייה דאגה לאשר תכניות המקנות זכויות בנייה וגרמה להשבחת הנכס שלכם? כעת יש לשלם בגין כך היטל השבחה.

מפתיע?

לא בהכרח.

בהתאם לחוק התכנון והבנייה, בעת הכנת תכנית העירייה (ועדה מקומית) מפרסמת את התכנית לעיונו של הציבור וכן למתן התנגדויות של כל מי הרואה עצמו נפגע ממנה (בעלי הזכויות במקרקעין שבתחום התכנית או גובלים עמה).

איפה מפרסמת? ב- 2 עיתונים נפוצים + עיתון מקומי, בלוח מודעות השכונתי, כמו כן באתר האינטרנט של העירייה, של משרד הפנים ובילקוט הפרסומים כמובן. (לא. אין פייסבוק בחוק התכנון והבנייה).

זו בדיוק הסיבה מדוע כדאי לקחת שמאי(ת) מקרקעין טרם המכירה:

1. לבחון את המצב התכנוני של הנכס.

2. לבחון את המצב המשפטי, לרבות רישומים שונים, איתור זכויות נוספות וכד'.

3. אומדן שווי שוק של הנכס – יעיל במשא ומתן מול הקונה!!!!!

4. בחינת גובה תשלום היטל ההשבחה הנדרש לעירייה – בהתאם לכך יוכל המוכר "לתמחר" את הנכס שלו לפני המכירה.

ואם כבר מכרתי את הנכס וקיבלתי מהעירייה דרישת תשלום היטל השבחה??

תמיד יש מה לעשות! גם כאן. ניתן לפנות לשמאי(ת) מקרקעין, לביצוע חוות דעת נגדית – ובהליך של שמאי מכריע ניתן להפחית ואף אולי לבטל את גובה היטל ההשבחה שדורשת העירייה!!

כתבה: יערה ליפקיס שמאית מקרקעין

Comments


bottom of page