top of page

שירותי עריכת דין

נדל"ן ומקרקעין

שירותים משפטיים וייצוג משפטי למוכרים, קונים, יזמים וכיו"ב בעסקאות מקרקעין מסוגים שונים (כגון: מכר, קומבינציה, מבנים לשימור וכיו"ב), בין היתר, משרדנו מספק שירותים משפטיים בהכנת הסכמים (לרבות הסכמי מכר, הסכמי שכירות, הסכמי מתנה, הסכמי שיתוף במקרקעין וכיו"ב), ייצוג ברישום זכויות במקרקעין, לרבות רישום זכויות חכירה והתנהלות מול רשות מקרקעי ישראל ו/או במסגרת חברה משכנת וכיו"ב. משרדנו מספק ליווי מקצועי החל משלב עריכת ההסכם, המצאת אישור עירייה ואישורי מיסים ועד סיום העסקה ורישום בטאבו (רשם המקרקעין).

תכנון ובנייה

משרדנו עוסק במתן שירותים משפטיים וליווי מקצועי שוטף בספקטרום רחב של תחומים בנושאי תכנון ובנייה, לרבות ליווי תכניות, ייצוג בפני וועדות התכנון, ייצוג בהתנגדויות לתכנית, ליווי משפטי של בקשות להיתרי בנייה, הקלות ושימושים חורגים (משלב התגבשותן ועד מתן היתר בנייה, טפסי 4 ותעודות גמר), וייצוג בהליכים פליליים ו/או הנובעים מכוח חוק התכנון והבניה.

עררים על שומות מכריעות

משרדנו מתמחה בהגשת עררים על פסיקת שמאי מכריע כשזו אינה תואמת את המציאות המשפטית. משרדנו מטפל בכל הליך הגשת הערר וייצוג בהשגה על שמאי מכריע בפני ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה. משרדנו מטפל גם בשלבים מתקדמים בערכאות עליונות יותר, לרבות ערעור מינהלי וכיו"ב, ייצוג בהליך משפטי על כל שלביו.

תביעות פיצויים

משרדנו מספק שירותים משפטיים הכוללים, בין היתר, טיפול בתביעות פיצויים בגין ירידת ערך מתכנית לפי סעיף 197 והן בגין תביעות לתשלום דמי שימוש, תביעות פיצויים בגין הפקעת מקרקעין וכיו"ב.

ליטיגציה

משרדנו עוסק בייעוץ וייצוג משפטי בפני כל הערכאות המשפטיות, לרבות, עתירות מנהליות, ערעורים מנהליים, תביעות לאכיפה ו/או ביטול הסכם, צווי שימוש, צווי מניעה, צווי עיקול, צווי פירוק, צווי כינוס, תביעות בנושא היטלי פיתוח ו/או אגרות בנייה, ייצוג בפני המפקח/ת על הבתים המשותפים, ייצוג בפני מוסדות התכנון המחוזיים והארציים, ייצוג בתביעות אזרחיות ו/או מינהליות ו/או פליליות בענייני מקרקעין.

יערה ליפקיס – מייסדת ובעלים
תכנון ובנייה
עררים
פיצויים
ליטיגציה

פרויקטים

ייצוג בבתי משפט

ייצוג בבתי משפט

רישום זכויות במקרקעין

התנגדויות לתכנית (בקשה להיתר / תב"ע)

תביעת דמי שימוש

תביעת דמי שימוש

ייצוג בפני רשום המסיים

ייצוג בפני רשות המיסים

הסכמי שכירות

ליווי עסקאות במקרקעין

הסכמי מכר

הסכמי מכר

תביעה אזרחית במקרקעין

הסדרת נחלה / פיצול מגרש

תביעת ירידת ערך

תביעות אזרחיות במקרקעין

הסכמי שיתוף

הסכמי שיתוף

יצוג מול ועדה מקומית

ייצוג מול וועדות התכנון

עררים על שומות מכריעות

עררים על שומות מכריעות

תביעות פיצויים

תביעות פיצויים

ייצוג בפני מפקחת מקרקעין

ייצוג בפני מפקחת מקרקעין

ייצוג ברשויות השונות

ייצוג משפטי ברשויות השונות

ייצוג מול רשות מקרקעי ישראל

ייצוג מול רמ"י

bottom of page