top of page

שירותי שמאות מקרקעין

המשרד מספק שירותי שמאות מקרקעין במגוון תחומים:

שירותי מיסוי מקרקעין

שירותי מיסוי מקרקעין

מוכרים נכס? יש לו זכויות בנייה (שטרם נבנו)?

בעת מכירת נכס מקרקעין הכולל זכויות בנייה נוספות (שטרם נבנו), יתכן ויחול סעיף 49 ז' לחוק מיסוי מקרקעין, לפיו תחול חובת תשלום מיסים עבור החלק של זכויות הבנייה ובגינו ישולם מס שבח.

השירות שלנו - מיסוי מקרקעין

הפחתת גובה תשלום מס שבח.

תשלום מס אמת.

עריכת שומה עצמית למס שבח.

השגה על שומת רשות המיסים.

שומה עצמית לזכויות הבנייה.

רוצים להפחית את גובה תשלום מס השבח? רוצים לשלם מס אמת?

צרו קשר לקבלת חוות דעת שמאית לשומה עצמית לזכויות הבנייה על מנת לשלם מס אמת לרשות המיסים!

שירותי תמ"א 38

שוקלים לבצע בבניין שלכם תמ"א 38?

אתה יזם ששוקל להיכנס לפרויקט תמ"א 38 ורוצה לבחון את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט?

רוצים לבחון את הכדאיות הכלכלית לדייר?

רוצים לבחון את העסקה שהוצעה לכם ע"י היזם?

האם אתם מקבלים את השווי ההוגן של הנכס?

מה זה פרויקט תמ"א 38?

תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. תכנית זו חלה על בניינים (מעל 2 קומות ו- 4 דירות) אשר נבנו לפני 01.01.1980 ונקבע באישור מהנדס כי החיזוק הנ"ל דרוש. בכדי לאפשר ליזם כדאיות כלכלית לביצוע חיזוק המבנה ומאידך לעודד את הדיירים להצטרפות לפרויקט תמ"א 38, מתירה התכנית זכויות בנייה נוספות לדירות קיימות (ממ"ד ומרפסת) וכן זכויות בנייה נוספות אשר ניתנות לבנייה ע"י היזם, שמוכר אותם כבנויות ובכך מכסה את עלויות החיזוק וכן מקבל רווח מסה"כ הפרויקט.

אתה יזם/קבלן ששוקל להיכנס לפרויקט תמ"א 38 ורוצה לבחון את היתכנות כלכלית?

השירות שלנו - בדיקות שמאיות לתמ"א 38

בחינת כדאיות כלכלית לפרויקטים של תמ"א 38 – ליזמים.

בחינת כדאיות כלכלית לפרויקטים של תמ"א 38 – לדיירים (הבניין בשלמות).

בחינת עסקה שהוצעה ע"י היזם בתמ"א 38 – עבור כל דייר.

ליווי דיירים בפרויקט תמ"א 38 .

ליווי יזמים בטרם כניסה לתמ"א 38, במהלך תקופת הבנייה ועד תום הבנייה.

משרדנו בוחן כדאיות כלכלית לפרויקטים של תמ"א 38

רוצים לבחון את עסקת התמ"א 38 ?

רוצים לדעת שהעסקה כדאית מבחינה כלכלית ?

כדיירים, שאתם מקבלים את השווי ההוגן של הנכס ?

כיזם, שכדאי להיכנס לפרויקט התמ"א 38 ?

משרדנו מלווה דיירים וגם יזמים וקבלנים בעת בחינת פרויקטים שונים, בטרם כניסה לתמ"א 38, במהלך תקופת הבנייה ועד תום הבנייה.

צרו קשר עם משרדנו, לקבלת חוות דעת שמאית לבדיקת כדאיות כלכלית לפרויקט תמ"א 38.

היטל השבחה

מוכרים נכס מקרקעין? לפני קבלת היתר בנייה? מבקשים שימוש חורג? מבקשים הקלה?

ודאי קיבלתם בקשת תשלום היטל השבחה מהוועדה המקומית! היטל השבחה - תשלום לוועדה המקומית בגין אישור תכניות בניין עיר ו/או מתן הקלה ו/או התרת בקשה לשימוש חורג המקנות זכויות בנייה נוספות לנכס המקרקעין והביאו לעליית שווי המקרקעין והשבחתם. דרישת תשלום היטל ההשבחה נדרשת מבעל המקרקעין / מחוכר לדורות, לאחר שנחתם הסכם המכר / טרם קבלת היתר הבניה. היטל ההשבחה הינו מחצית מעליית שווי המקרקעין.

השירות שלנו – היטל השבחה

בחינת מהות דרישת תשלום היטל ההשבחה (עצם החיוב, מהות החיוב, גובה החיוב, אופן החישוב).

הגשת שומה נגדית להיטל השבחה.

ליווי בהליך שמאי מכריע - עפ"י הוראות תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה.

ייצוג שמאי מקצועי בדיונים בפני שמאי מכריע - עפ"י הוראות תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה.

ליווי בהליך בפני ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה.

חוות דעת שמאית לאומדן היטל השבחה חזוי לפני מכירת נכס.

רוצה לדעת מראש לפני המכירה / הבנייה כמה צפוי היטל ההשבחה? רוצה להפחית את גובה תשלום היטל ההשבחה?

רגע לפני שאתם רצים לשלם את דרישת תשלום היטל ההשבחה, יש מה לעשות, אפשר לשלם פחות!! (ולעיתים לבטל את התשלום כולו). משרדנו יבצע עבורכם אומדן היטל השבחה חזוי לפני מכירה/בנייה. צרו קשר עם משרדנו ואנו נדאג להפחית את דרישת תשלום היטל ההשבחה!

הערכת שווי

קונים נכס? מוכרים נכס? צריכים הלוואה מגורם מממן כנגד שיעבוד הנכס? מחלקים רכוש? רוצים לדעת כמה שוות זכויות הבנייה? רוצים לדעת מה שווי הנכס?

עסקאות במקרקעין הינן העסקאות הגדולות ביותר שמבצע אדם במהלך חייו, לכן משרדנו מציע מגוון שירותים רלוונטיים בתחום. הערכות השווי הכוללות, בין היתר, בחינת המצב התכנוני וזכויות בנייה נוספות, בחינת המצב המשפטי, נתוני הרישוי, האם חלקים מהנכס לא בהיתר, ובדיקה של השווי האמיתי של הנכס.

השירות שלנו – הערכות שווי

הערכת שווי טרם רכישת נכס מקרקעין.

הערכת שווי טרם מכירת נכס מקרקעין.

הערכות שווי לחברות ביטוח לצורכי מימון.

הערכות שווי לבנקים לצורך שיעבוד.

הערכת שווי זכויות דייר מוגן/דמי מפתח.

הערכות שווי לצרכי מיסוי מקרקעין.

הערכת שווי זכויות במקרקעין בין יורשים.

הערכות שווי וכדאיות כלכלית להתחדשות עירונית (תמ"א 38 ופינוי בינוי).

הערכות שווי לדו"חות כספיים.

הערכת שווי בשימוש.

הערכת דמי שימוש.

הערכת דמי שכירות ראויים בשוק.

הערכות שווי של קרקעות בהליכי הפשרה לפי תקן 22.

הערכות שווי זכויות בנייה.

הערכת שווי לכונס נכסים.

רוצים לבצע עסקת מקרקעין חכמה, נבונה ומוצלחת ?

פנו למשרדנו המומחה בתחום המקרקעין ובשמאות מקרקעין בפרט, על מנת לבחון את שווי הנכס עפ"י מכלול המרכיבים לרבות היטל ההשבחה, המיסוי, זכויות הבנייה הנוספות, היתרי בנייה, עבירות בנייה ככל וישנן, שימוש מיטבי בנכס והשווי האמיתי של הנכס.

חוות דעת מומחה

נמצאים בהליכים משפטיים לגבי מקרקעין? צריכים חוות דעת מומחה לבית משפט? תובעים/נתבעים בגין תשלומים שונים במקרקעין? חולקים על שווי הנכס?

משרדנו מטפל בקשת רחבה של תחומי שמאות מקרקעין, הכרוכים, בין היתר, בעריכת חוות דעת לבית משפט, ייצוג בבתי משפט והגנה על חוות הדעת המקצועית, חקירת שמאי מומחה ייצוג בפני ועדות מקומיות לתכנון, בועדות ערר, במוסדות המשפט השונים וכד'.

השירות שלנו –חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה לפגיעה בשווי נכס מקרקעין.

חוות דעת מומחה לירידת ערך בגין ליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון.

חוות דעת מומחה לירידת ערך (לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה).

חוות דעת מומחה עבור דמי פינוי לדייר מוגן.

חוות דעת מומחה לאומדן דמי שימוש ראויים.

חוות דעת מומחה לאומדן שווי בשימוש.

חוות דעת מומחה לאומדן דמי יזמות.

חוות דעת מומחה לאומדן דמי שכירות ראויים.

חוות דעת מומחה לפירוק שיתוף.

רוצים לקבל חוות דעת מומחה לבית משפט ברמה מקצועית גבוהה, ברורה, עם שקיפות מלאה, העומדת בסטנדרט האיכות ועפ"י התקנים המקובלים?

צרו קשר עם משרדנו, לייעוץ ראשוני לשם קבלת שירות שמאי עבור חוות דעת מומחה לבית משפט.

רשות מקרקעי ישראל

הנכס שלכם בחכירה מהמינהל (רשות מקרקעי ישראל)? רוצים לבנות בנכס שבחכירה? רוצים למכור נכס שבחכירה? רוצים להוון חכירה? קיבלתם דרישת תשלום מהמינהל?

אם החלטתם למכור או לקנות נכס שבחכירה מרשות מקרקעי ישראל ו/או קיבלתם דרישת תשלום לחידוש חכירה ו/או באם הינכם בשלבים הסופיים לפני הוצאת היתר בנייה ונדרשתם לשלם תשלומים שונים, רבים וגבוהים, לרשות מקרקעין ישראל, על מנת לסיים את ההליך - פנו למשרדנו טרם התשלום!

השירות שלנו –רשות מקרקעי ישראל

משרדנו מומחה בהכנה והגשה של השגות ו/או עררים לרשות מקרקעי ישראל (לשעבר מינהל מקרקעי ישראל) במגזר העירוני, התעסוקתי והחקלאי, בגין דרישות לתשלומים כגון: דמי היתר, דמי היוון, דמי הסכמה, דמי חכירה, דמי רכישה וכד'.

רוצים לדעת מראש (לפני בנייה / מכירה של הנכס) כמה צפוי להיות התשלום למינהל? רוצים להפחית התשלומים למינהל?

אנחנו נחסוך לכם הרבה כסף! ע"י הגשת השגות על שומות של המינהל (רשות מקרקעי ישראל). נבחן את אופן החיוב, עצם החיוב ומהותו, הכל בהתאם להוראות החוק ובכפוף להחלטות השונות והנרחבות המתעדכנות מעת לעת, הקובעות מגוון הוראות אודות התשלום.

כדאיות כלכלית

רוצים לבחון כדאיות כלכלית לפרויקט מסוים? שוקל כיזם פרוייקט נדל"ני? שוקלים להיכנס עם יזם לעסקת קומבינציה?

משרדנו משלב בבחינת כדאיות (היתכנות) כלכלית את הידע, המקצועיות, הראייה המערכתית, הניסיון והכרת השוק על בוריו, המתבטאים בחוות דעת המשקפת את מכלול הפרמטרים שנבחנו ומכמתת אותם לכדי ערכי שווי.

השירות שלנו - בדיקות כדאיות כלכלית

בדיקת כדאיות כלכלית בעסקת קומבינציה/עסקת אחוזים.

בדיקת כדאיות כלכלית לקבוצות רכישה.

בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקט פינוי בינוי.

בדיקת כדאיות כלכלית לתמ"א 38.

היתכנות כלכלית לפרויקט מתוכנן.

דו"ח אפס "0" לפרויקטים.

בדיקת כדאיות כלכלית טרם הגשה למכרז מקרקעין.

האם הפרויקט כדאי מבחינה כלכלית? האם כדאי להצטרף לפרויקט נדל"ני מסוים? כיזם – רוצה לדעת מה ההצעה הטובה ביותר להגשה כדי לזכות במכרז הנדל"ני וגם להרוויח?

משרדנו מבצע בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטים שונים ומגוונים בתחום הנדל"ן, לרבות בתחום ההתחדשות העירונית, וכן הערכות שווי כלכלי של השקעה בנדל"ן מכל הסוגים. צרו קשר ומשרדנו יבצע עבורכם בדיקות כדאיות כלכלית שיאפשרו לכם לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורכם!

ירידת ערך

מזל טוב - קניתם דירה! אך לאחר קבלת המפתח גילתם ליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון?

באם לאחר רכישת הדירה החדשה ישירות מהקבלן - דירה שעדיין חלה עליה חוק מכר דירות (7 שנים) וגיליתם ליקויים שאינם ניתנים לתיקון (כגון: מיקום הדירה בקומה עורפי / חזיתי, תכנון פנים הדירה, מיקום דירה בקומה שונה בבניין, גובה פנימי שונה וכד'), שילמתם ממיטב כספכם וקיבלתם תמורה שלא תואמת את מה שסוכם בחוזה מכר ? יש מה לעשות!

השירות שלנו - שומת מקרקעין לירידת ערך

משרדנו מבצע חוות דעת לירידת ערך בגין ליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון – עבור נכסי מקרקעין מכל הסוגים ובפריסה ארצית. בנוסף, משרדנו מבצע שומות לירידת ערך לנכסי מקרקעין שנפגעו עקב אישור תכניות מתאר לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. משרדנו מציע בנוסף לחוות הדעת גם שירותי ייצוג שמאי מקצועי בפני ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה, מוסדות משפטיים, וועדות ערר מחוזיות וכד'.

שווי הנכס שלכם נפגע כתוצאה מליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון? שווי הנכס שלכם נפגע עקב אישור תכנית? טוענים לירידת ערך של הנכס?

צרו עמנו קשר בהקדם ואנו נבדוק עבורכם את ירידת הערך במטרה לקבל פיצוי עבור פגיעה בשווי הנכס!

פירוק שיתוף

רכשתם / ירשתם נכס מקרקעין עם שותפים נוספים? רוצים לחלק ביניכם את שווי הזכויות בנכס ולדעת מהו האיזון הנכון? לרכוש חלק מזכויות הבנייה בגג שהוא רכוש משותף? רוצים לבצע פירוק שיתוף במקרקעין?

בעלות משותפת במקרקעין – "מקרקעין שהם של כמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר במקרקעין ואין לשום שותף חלק מסוים בהם" (סעיף 27 לחוק המקרקעין - 1969).

דעו כי לא מדובר בחתונה קתולית וניתן לפרק את השיתוף במקרקעין!

השירות שלנו - עריכת טבלאות איחוד וחלוקה במקרקעין

חלוקת השווי היחסי של הזכויות במקרקעין.

עריכת שומה לזכויות יחסיות בגג משותף.

עריכת טבלאות איזון בחלוקת זכויות במקרקעין.

הכנת טבלאות איחוד וחלוקה, בגין תכניות (לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה).

רוצים לבצע פירוק שיתוף במקרקעין באופן צודק? רוצים לדעת מה האיזון הנכון? רוצים לקנות חלק מזכויות משותפות בנכס ולשלם לפי השווי האמיתי?

צרו עמנו קשר ואנו נבצע עבורכם בחינת השווי האמיתי של הזכויות המשותפות ו/או נדאג לבצע חוות דעת לפירוק שיתוף במקרקעין באופן המקצועי והמיטבי ביותר.

הפקעות ופיצויים

הפקיעו לכם חלק במקרקעין? מתוכננת הפקעה במקרקעין שלכם? המקרקעין שלכם נכללים בתכנית איחוד וחלוקה?

הפקעה הינה רכישה כפויה של זכויות במקרקעין על-ידי המדינה או מי מטעמה, למען מטרה ציבורית בלבד.

השירות שלנו - פיצויי הפקעה

חוות דעת שמאיות לצורך תביעת פיצויי הפקעה (לפי פקודת הקרקעות וחוק התכנון והבנייה).

בחינת חלופת ביטול הפקעת הנכס בשלמות לאחר הפקעה חלקית.

בחינת שווי הנכס ב- "מצב יוצא" בטבלאות איזון וההקצאה בתכנית איחוד וחלוקה.

שירותי ייצוג שמאי מקצועי מול המוסדות והרשויות השונות.

רוצים לוודא שקיבלתם את השווי האמיתי של הנכס בטבלאות האיחוד וחלוקה? דורשים פיצויים בגין ההפקעה?

צרו עמנו קשר ואנו נבחן עבורכם את הליך ההפקעה, טבלאות האיחוד וחלוקה בה נכלל הנכס שלכם והפיצוי המגיע לכם עבור ההפקעה.

אומדן הכנסות

יש לכם זכויות בנכס מניב? מעוניינים לרכוש נכס מניב? רוצים לדעת מה השווי האמיתי של הנכס המניב?

נכס מניב - כל נכס שניתן להשכירו ולהנות מהחזר הכנסה קבוע בצורת דמי שכירות.

קיימת גישת שומה להערכת שווי נכס על בסיס היוון ההכנסות.

השירות שלנו - אומדן הכנסות

משרדנו מבצע הערכות שווי למגוון נכסי מקרקעין מניבים, נכסים עסקיים ונכסים מיוחדים אחרים שונים, שחלקם נאמדים בהתאם להיוון ההכנסות בנכס ובהתייחס לבחינת נתוני השוק, כגון:

נכסים מסחריים (מרכזים מסחריים, חנויות, קניונים, סופרמרקטים וכו').

משרדים.

מבני תעשייה.

תחנות דלק.

בית דיור מוגן (לגיל הזהב).

בתי מלון.

כמה באמת שווה הנכס המניב שלכם?

צרו קשר לקבלת חוות דעת שמאית בהתאם להיוון ההכנסות בנכס שלכם.

קרקע חקלאית

חסכתם כסף ואתם רוצים להשקיע אותו בנדל"ן? קיבלתם הצעה מפתה במיוחד לקנות קרקע חקלאית להשקעה? רוצים לבדוק את ההצעה טרם הרכישה?

רגע לפני שבו תשימו את כספכם על קרן הצבי, פנו למשרדנו לקבלת חוות דעת שמאית שתבחן את הנכס מכל היבטיו! מדובר בהרבה מאוד כסף שעבדתם קשה וחסכתם אותו זמן רב, פנו לשמאית מקרקעין מקצועית על מנת לבצע עסקת מקרקעין בטוחה! בשקיפות מלאה!

השירות שלנו - שמאות לקרקע חקלאית

הערכות שווי של קרקעות בהליכי הפשרה לפי תקן 22.

הערכות שווי של נחלות חקלאיות (מושבים וקיבוצים).

הערכות שווי של מגרשים המיועדים למגורים.

הערכות שווי של קרקעות חקלאיות.

רוצים לבדוק שהעסקה לרכישת הקרקע כדאית? רוצים לוודא היכן עומד הליך הפשרת הקרקע? מה מותר לכם לבנות על הקרקע? האם בכלל מותר לבנות? מה השווי האמיתי של הנכס? מה ההזדמנות או הסיכון ברכישת הנכס?

משרדנו יבחן עבורכם מה המצב התכנוני, מה הסטטוס להפשרת הקרקע, מהן ההגבלות המשפטיות החלות על הקרקע ? מה סטטוס נתוני הרישוי לגבי כוונות הבנייה ? זאת ועוד ובמיוחד! אומדן השווי של הקרקע כיום! צרו עמנו קשר ואנו נדאג כי תבצעו את ההשקעה הטובה ביותר עבורכם!

שירותי תמ"א 38
היטל השבחה
הערכת שווי
חוות דעת מומחה
רשות מקרקעי ישראל
כדאיות כלכלית
ירידת ערך
פירוק שותפיות
הפקעות ופיצויים
אומדן הכנסות
קרקעות חקלאיות
bottom of page